Disclaimer

Beslechting van geschillen:

Wij zijn niet bereid en evenmin verplicht deel te nemen aan procedures voor het beslechten van geschillen voor een geschillencommissie voor consumentenzaken.

Streitschlichtung:

Wir sind nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als aanbieder van diensten zijn wij conform § 7 lid1 TMG volgens de algemene wettelijke bepalingen verantwoordelijk voor de inhoud op deze pagina’s. Wij zijn echter volgens §§ 8 t/m 10 TMG als aanbieder van diensten niet verplicht aangeleverde of opgeslagen externe informatie te bewaken of onderzoek te doen naar omstandigheden die kunnen wijzen op activiteiten die in strijd zijn met de wet.

Verplichtingen om informatie te verwijderen of te blokkeren voor gebruik op basis van algemene wettelijke bepalingen blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid op dit punt is echter pas van toepassing vanaf het tijdstip dat kennis bestaat van een concrete strijdigheid met de wet. Bij het bekend worden van dergelijke strijdigheid met de wet zullen wij de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.

Haftung für Inhalte

Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.

Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

Aansprakelijkheid voor links

Onze webpagina’s bevatten links naar externe websites van derden. Op de inhoud van deze externe websites hebben wij geen invloed. Daarom kunnen wij voor de inhoud van de externe websites ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van de websites waarnaar een link bestaat is steeds de betreffende aanbieder of exploitant verantwoordelijk. De websites waarnaar een link bestaat zijn op het tijdstip dat de link is geplaatst gecontroleerd op mogelijke strijdigheden met de wet. Op het moment van plaatsing van de links kon geen inhoud in strijd met de wet worden vastgesteld.

Het is echter niet redelijk een permanente controle van de websites waarnaar een link bestaat te verwachten indien er geen concrete aanwijzingen van strijdigheid van de inhoud met de wet zijn. Bij het bekend worden van inhoud in strijd met de wet zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Haftung für Links

Unsere Webseiten enthalten Links zu externen Websites Dritter. Auf den Inhalt dieser externen Webseiten haben wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.

Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

Auteursrecht

De door de exploitant van de website opgestelde inhoud en werken op deze webpagina’s vallen onder het Duitse auteursrecht. Vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en gebruik in welke vorm dan ook buiten de kaders van het auteursrecht zijn slechts toegestaan na verlening van uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van de betreffende auteur c.q. opsteller. Downloads en kopieën van deze website zijn uitsluitend toegestaan voor particulier, niet voor commercieel gebruik.

Waar delen van de inhoud op deze website niet door de exploitant zijn opgesteld, is het auteursrecht van derden in acht genomen. Daarbij is in het bijzonder de inhoud die door derden is opgesteld als zodanig aangeduid. Mocht u desondanks strijdigheid met het auteursrecht opmerken, dan verzoeken wij u ons daarop te wijzen. Bij bekend worden van enige strijdigheid met de wet zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Urheberrecht

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.

Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

Mede mogelijk gemaakt door |
Mit freundlicher Unterstützung von: